แจ้งวันสอบ NT ปีการศึกษา 2556 : จากวันที่ 20 กุมภาพันธ์  เป็นวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2557

สอบ O-NET ป.6 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

สอบ O-NET ม.3 ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557